Co zvolal Ježíš na kříži?

Podívejme se do evangelia, jak je zapsána smrt Pána Ježíše na kříži: 

  • podle Matouše

Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ To jest: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘ A když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „Ten člověk volá Eliáše.“ Jeden z nich ihned vyběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít. Ostatní však říkali: „Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!“ Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. 

Evangelium podle Matouše 27:46-50

  • podle Marka:

O deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“ což v překladu znamená: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘ A když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali: „Hle, volá Eliáše.“ Kdosi pak vyběhl, naplnil houbu octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít se slovy: „Nechte ho, ať uvidíme, přijde-li Eliáš, aby ho sundal.“ Ježíš vydal mocný hlas a vydechl naposled.

Evangelium podle Marka 15:34-37

  • podle Lukáše: 

A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. “ Když to řekl, vydechl naposled.

Evangelium podle Lukáše 23:46

  • podle Jana: 

Když Ježíš okusil octa, řekl: „ Dokonáno jest.“ Naklonil hlavu a odevzdal ducha. 

Evangelium podle Jana 19:30

Jak vidíme, tak zápis Matouše a Marka je ve shodě, ale liší se podle Lukáše a Jana. 

Cílem zamyšlení nemá být dát „munici“ odpůrcům věrohodnosti Písma. Ve skutečnosti fakt, že se zápisy liší, ukazuje na hodnověrnost obsahu, protože každého z pisatelů zaujala jiná část událostí, některé ani nemuseli zaznamenat a nebo si je zapamatovat. 

Vzhledem k tomu, že věřím v pravdivost obsahu Bible, věřím tedy i v to, že zápis události je pravdivý u všech čtyř zapisovatelů a nejsou vzájemně v rozporu. Můj závěr je ten, že Pán Ježíš zvolal celkem tři věty: 

  1. Eloi, Eloi, lema sabachthani? / Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?
  2. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
  3. Dokonáno jest.

V zápise Matouše a Marka není uvedené, co vykřikl mocným/silným hlasem, mohla to být druhá nebo třetí věta.

Když už jsme si shrnuli, co Pán Ježíš zvolal, měli bychom se ale především zaměřit na obsah těchto zvolání. Věřím, že jsou pro nás důležitá.

„Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?“

Spravedlivý Boží soud  se snesl na nevinnou oběť a Ježíš se dostal do fáze, kdy nese veškerý hřích lidstva a je oddělen od svého Otce.

Stejný text čteme v 22. Žalmu (v Davidově):

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Žalm 22:2)

Ježíš (coby Syn Davidův) tak zde cituje prorocké slovo krále Davida o sobě samém! 

Žalm doporučuji si přečíst celý, kde najdeme např. i toto prorocké slovo: 

Obklíčili mě psi, roj zlovolníků mě obklopil, spoutali mi ruce a nohy. Počítám všechny své kosti. Oni civí, sledují mě, dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv. (Žalm 22:17-19)

Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.

Obdobný text čteme v dalším Davidově Žalmu, konkrétně 31., který si taktéž doporučuji celý přečíst.

Do tvých rukou poroučím svého ducha. (Žalm 31:6)

Z textu je patrné, že Ježíš svého ducha odevzdává dobrovolně. Bylo to jeho rozhodnutí!

Toto zvolání čteme pak i učedníka Štepána: 

A kamenovali Štěpána, který vzýval Pána a říkal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ (Skutky apoštolů 7:59)

A jak uvádí W. McDonald v Komentáři ke Starému zákona, slova pak opakovali umírající svatí po celá staletí – Luther, Knox, Hus a nespočet dalších.

Každý člověk je tvořen duchem, duší a tělem (více o tomto tématu zde). Tělo po úmrtí je odděleno a zůstává tak nesmrtelná duše a náš duch. Odevzdání naše oživlého ducha naplněného Duchem svatým považuji za vydání nás samotných našemu Otci v nebesích. Vyjadřuje naši připravenost k návratu domů. 

Dokonáno jest.

Uvedený text jsem v Žalmech ani v celém zákonu nedohledal :). Výklady se shodují v tom, že bylo dokončeno vykupitelské dílo a stejně tak tomu věřím i já. 

Dovolím si jen doplnit citací slov z vyučování Pána Ježíše, na které mi ukázal Duch svatý:

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.“ (Evangelium podle Matouše 5:17)

Smrtí na kříži a následným zmrtvýchvstání byl naplněn Starý zákon a jak by řekli právníci, vstoupil v platnost  zákon nový, lepší: 

Nyní však dosáhl význačnější služby, tak jako je i prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na lepších zaslíbeních. Neboť kdyby ona první smlouva byla bez vady, nehledalo by se místo pro druhou. (Židům 8:6-7)

Bohuš Wojnar ve svém článku „Je dokonáno! Ale co to znamená?“ uvádí, že původní řecký výraz „Tetélestai“ se používal při potvrzení, že dluh byl zaplacen. Že dílo bylo dokončeno. Že zkouška byla úspěšně složena. Že vítězné tažení bylo završeno.  

Amen, díky za to!

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil 🙂