Kurzy a vyučování křesťanství

Možná řešíte stejný problém jako my – nalézt vhodné vyučování základů křesťanství pro nově obrácené. Sestavili jsme proto přehled vhodných zdrojů, který vám snad bude také ku pomoci :). 

 • Níže uvedené knihy jsou k dispozici v naší knihovně k zapůjčení.
 • U jednotlivých zdrojů jsou uvedené obsahy, takže pokud hledáte vhodný zdroj pro konkrétní téma, stačí stisknout na stránce CTRL+F a vyhledat klíčové slovo. 
 • Zdroje budeme dle získaných doporučení a objevů postupně doplňovat …

Upozornění: Vyučování nenahrazuje četbu Písma, které by mělo být každodenní součástí života křesťana. Jak pravil Ježíš: 

„Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ “ (Evangelium podle Matouše 4:4)

1. Videokurzy

 • Základy křesťanství – KC Naděje Bučovice 
  • obsah: Učení o Kristu, pokání z mrtvých skutků, o víře, o křtech, o vkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých, o věčném soudu, generální úklid
 • Základy křesťanství – Kostel Jinak Šumperk
  • obsah: Bible, Bůh, hřích, Ježíš, spása z víry, posvěcení, vzkříšení, křest, Večeře Páně, církev, duchovní dary, sex, modlitba, role muže a ženy, učednictví, uctívání
 • The Pioneer School – The Last Reformation – Torben Søndergaard (v angličtině s českými titulky)
  • obsah: „Vyjdi z krabice“, náboženství nebo Ježíš, kniha Skutků, znalost nebo poslušnost, kaž a uzdravuj, nastartuj svůj křesťanský život, čiň pokání a nech se pokřtít, jak sdílet evangelium, svatí nebo hříšníci, buď pokřtěn na odpuštění svých hříchů, křest Duchem svatým – zaslíbení v Nové smlouvě, vedení Duchem svatým, když se postíš, je Bůh svatý, milující nebo obojí?, Nová a stará smlouva – neuvěřitelné, Nová smlouva – úžasná a osvobozující, reformace církevního systému, Ježíšova vize pro církev, nyní je čas to udělat, reformace začala, vyhánění démonů, praktické lekce o vysvobození, jak porozumět Bibli, rodina nebo sirotčinec, miminka, děti a otcové, apoštolské týmy: získávání domů a měst pro Ježíše, o společenství.

2. Online / živě

 • Kurzy Alfa – pouze živě (vhodné i pro hledající) – také pořádáme
  • obsah: Jde v životě ještě o víc? Kdo je Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak se modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Kdo je Duch Svatý a jak nás vede? Jak mohu být naplněn Duchem svatým? Jak odolat zlému? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev? Jak mluvit o víře s druhými?
 • Objevování učednictví – online i živě
  • obsah: Jistota v Kristu, život v Kristu, společně v Kristu, proměněni Kristem, spravedliví v Kristu, poznání Krista, radost v Kristu, spokojeni v Kristu

3. Audiokurzy s knihou

 • Kristova škola (B.H. Clendennen) – kniha + audionahrávky
  • obsah: Konflikt, Kristova škola, pokání, kříž, osoba Ježíše, krev, víra, modlitba, správcovství, boj, učednictví, církev, znovuvybudování brány, jednota církve, posvěcení, Duch svatý, probuzení, cesty k moci, pneumatologie
 • Základy křesťanského života (KS Praha) – kniha (Tomáš Dittrich) + audionahrávky
  • obsah: Ze smrti do života, nový život a křest, víra, zkoušky a vítězství nad hříchem, Bible – Boží slovo, Jsme spravedliví nebo hříšníci? naplnění Duchem svatým, každý den s Bohem, modlitba, odpuštění, uzdravení z nemocí, vztah rodičů a dětí, jak hledat životního partnera, osvobození od hříchů minulosti, jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši, služebník i přítel, co je to církev, věčný soud, Pán Ježíš přijde znovu

4. Knihy

 • Derek Prince – Základy křesťanského života
  • obsah: ZÁKLADY VÍRY: základ křesťanské víry, jak budovat na tomto základě, autorita Božího slova, počáteční účinek Božího slova, tělesný a duševní účinek Božího slova, vítězný účinek Božího slova, očistný účinek Božího slova, objevný účinek Božího slova
   ČIŇ POKÁNÍ A VĚŘ: pokání, podstata víry, jedinečnost víry, vírou ke spasení, víry a skutky, zákon a milost, účel zákona, pravá spravedlnost
   NOVOZÁKONNÍ KŘEST: slovo křest, srovnání Janova křtu se křtem křesťanským, podmínky pro křesťanský křest, duchovní význam křesťanského křtu, křest v Duchu svatém, přijetí Ducha svatého, mluví všichni jazyky?, citová a tělesná reakce, zaslíbení Ducha svatého, jak přijmou Ducha svatého, starozákonní vzor pro novozákonní spasení
   SMYSL LETNIC: úvod a varování, moc a sláva, podle nadpřirozeného plánu, nepřetržité vedení a život v hojnosti, vylití Božské lásky, svoboda pod kontrolou, aktivní účast všech členů, přesvědčení o věčných otázkách, nadpřirozené osvědčování
   VKLÁDÁNÍ RUKOU: udílení požehnání, autority a uzdravování, udílení Ducha svatého a duchovních darů, pověření služebníků
   VZKŘÍŠENÍ Z MTRVÝCH: na konci času, rozdělení údělů ve smrti, Kristus vzorem i důkazem, vzkříšení předpovězeno ve Starém zákoně, první Kristus, při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho, potom bude konec, v jakém těle?
   SOUD VĚČNÝ: Bůh soudce všech, Boží soudy v historii, soudná stolice Kristova, soud křesťanské služby, poslední dva soudy
 • Bill Bright – 10 základních kroků ke křesťanské dospělosti
  • sešitky + pracovní listy s těmito tématy: cesta víry, nové hodnoty, Duch svatý, modlitba, Bible, Starý zákon, Nový zákon, svědectví, poslušnost, investice do věčnosti
 • R. Dale Yerton – Základní pravdy
  • obsah: Boží slovo, pokání, víra, křest ve vodě, modlitba, půst, Večeře Páně, správcovství, desátky, Nová smlouva, společenství, učednictví, členství v církvi, evangelizace, křest v Duchu svatém, motivační dary, dary Ducha, ovoce Ducha, Boží zázračné uzdravení, emocionální uzdravení, chvály, uctívání, manželství, výchova dětí, kázeň v církvi, odpuštění, svatost a posvěcení, hřích, kdo je Bůh, království temnoty, andělé, lidstvo, vedení církve, pětinásobná služba, služba žen v církvi, vzkládání rukou, obnovení všech věcí, Boží království, věčný soud
 • Rudolf Bubik – První kroky
  • obsah: Teď, když Bůh zasáhl tvé srdce; Bůh Otec; Ježíš Kristus – Spasitel a Pán; Život s Ježíšem; Víra v akci – křest ve vodě a dávání desátků, darů a almužen; Boží slovo; Modlitba – rozhovor s Bohem; Společenství s věřícími; Duch, duše a tělo; Moc Ducha svatého; Dary Ducha svatého; Ovoce Ducha svatého; Na co si musíme dát pozor; Přinášej lidem evangelium; Vzkládání rukou; Eschatologie
 • Duncan Heaster – Biblické základy – studijní příručka
  • obsah: Bůh, Boží Duch, Boží sliby, Bůh a smrt, Království Boží, Bůh a zlo, Ježíšův původ, Ježíšova přirozenost, Ježíšova činnost, Křest jako spojení s Ježíšem, Život v Kristu
 • Jean Gibson – Křesťanství pro začátečníky a pokročilé
  • 1. díl: Tvoje slovo je pravda, Boží osoba, Boží podstata, Co je člověk?, Problém hříchu, O věčnosti, Ježíš, Mesiáš: Boží plán spasení, Ježíšův kříž, Znovuzrození, Spasení z milosti, O víře v Ježíše Krista, Jistota spasení, Nový život
  • 2. díl: Panorama evangelia, Přehled učení o Kristu, Pohřbeni ve křtu, věčné spasení, život v církvi, jak překonávat pokušení, setkání s Bohem, živit se Božím slovem, Pane, nauč nás modlit se, jsme Jeho svědky, osobní svědectví, Večeře Páně, bezpečí, jistota a radost
  • 3. díl: Autorita Bible, postavení věřícího v Kristu, konat Boží vůli, jak dosahovat životních cílů, spravování Božího majetku, Boží Duch: Jeho osoba a dílo, působení Ducha ve věřících, duchovní dary, služba, osobní posvěcení, daleko od Pána, On zase přijde!, balíček osobní evangelizace, popis duchovních darů, ne aby si nechal sloužit, různé pohledy na Kristův příchod
 • Selwyn Hughes – Denně s Ježíšem
  • denní biblické čtení pro nově obrácené

A výzva na závěr: Nezůstávejme u základů, ale zrajme do podoby Krista: 

Proto opusťme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti; (List Židům 6:1)

Další kurzy a vyučování

Uzdravování

Kázání