Duchovní boj

Dostal jsem otázku, kde se v Novém zákoně mluví o duchovním boji. Z hlavy mě napadlo hned několik míst, kde se o boji píše, ale nedalo mi to a rozhodl jsem se to trochu nastudovat a sepsat, takže …

Duchovní boj zjednodušeně je boj mezi duchovními klaďasi a záporáky. Klaďasové jsou Bůh, tedy Otec, Syn Ježíš a Duch svatý, dále věrní andělé a svatí (tedy znovuzrození křesťané). Záporáci jsou padlí andělé (démoni) v čele se Satanem. Boj mezi nimi je de facto Ježíšovou obětí a jeho zmrtvýchvstáním vyhraný. Přes to ale pokračuje. Já osobně chápu současný duchovní boj za:

  1. lidi, kteří ještě nepatří Pánu,
  2. osvobození a vnitřní uzdravení znovuzrozených,
  3. znovuzrozené, aby si víru udrželi,
  4. oblasti – národy, země, města, školy apod.

Apoštol Pavel na sklonku svého života prohlásil: 

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. (2. List Timotea 4:7)

O jakém boji to Pavel mluvil? Jistě ne o boji za svůj život …

Osobně považuji za poměrně důležitý verš v rámci duchovního boje tento: 

Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. (List Efezským 6:12)

Jasně ukazuje, proti čemu vedeme zápas (tedy bojujeme) a vyzývá nás, abychom za útoky od lidí viděli skutečného nepřítele. 

Pokud bychom nebyli v boji, proč bychom měli oblékat zbroj? 

Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. (List Efezským 6:13)

V Písmu čteme tento příkaz (ne doporučení), který dal Ježíš nám učedníkům: 

Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony — zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. (Evangelium podle Matouše 10:8)

A jedna hozená rukavice na závěr: Pokud je hříchem to, že nečiníme Boží vůli, jak označíme to, když neplníme příkaz z Písma? 

První učedníci to činili …. např.

Stalo se, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštěním přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela: „Tito lidé jsou otroci Boha Nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany.“ A to dělala po mnoho dní. Pavla to rozhořčilo, obrátil se na toho ducha a řekl: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys od ní odešel!“ A v tu chvíli od ní odešel.  (Skutky apoštolů 16:16-18)

Vhodná literatura pro další studium duchovního boje: 

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil 🙂