Gloria in excelsis Deo

Když máme ty vánoční svátky, pojďme si připomenout jednu událost z narození Pána Ježíše 🙂

V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A [hle,] postavil se k nim Pánův anděl a Boží sláva je ozářila; i zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl: “Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích.” A náhle se s andělem objevilo stalo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (Evangelium podle Lukáše 2:8-14)

Krátce se zastavíme u prohlášení nebeského vojska. Jeho první část „Sláva na výsostech Bohu“ je v latině „Gloria in excelsis Deo“ a jde o starobylý hymnus římské církve ze 4. století. Dle Wikipedie se v katolické liturgii používá o nedělích a velkých svátcích, vynechává se v době adventní a postní.

Když se podíváme na jeho obsah, zjistíme, že jde o krásnou a „teologicky čistou“ chválu: 

Latinský text

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe
cum sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.

Český překlad

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě.
Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,
se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
Amen.

A takto ji zhudebnil Antonio Vivadli, tedy aspoň její první verš 🙂

Vidíme krásný zástup, který slovy chválí Pána Boha a i když nejde o nebeské vojsko, jistě jde o impozantní záležitost.

Pozorný čtenář si jistě všiml, že text hymnu neodpovídá biblické citaci textu, který je „Sláva na výsostech Bohu“. Rozdíl je dán různými překlady: 

Použitý Český studijní překlad uvádí

na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení

Bible 21 takto:

na zemi pokoj lidem dobré vůle

Bible Kralická 1613 takto: 

a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle

Český ekumenický překlad takto:

na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.

Osobně vidím poměrně zásadní rozdíly v uvedených překladech. Lid Božího zalíbení je jistě ten, který činil pokání a odevzdal svůj život Pánu. Provolávají pokoj na zem a nebo lidu dobré vůle či Božího zalíbení?

Rozdílnost spočívá dle poznámky uvedené v Českém studijním překladu v tom, že řecké slovo „eudokia“ lze přeložit jako „dobrá vůle, zalíbení či přání“.

Když jsme toto téma probírali na setkání našeho společenství, padla připomínka, že jen Bůh je dobrý a tedy lid „dobré vůle“ je de facto Boží lid. Souhlasíte? Jak vnímáte zvolání nebeského vojska vy?

Vaše poznatky a pohledy je možné sdílet na našem facebookovém profilu 🙂

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil 🙂