Josef z Arimatie jako vítěz Velikonoc

Velikonoce máme již nějaký pátek za sebou, přesto mi z velikonoční doby v mysli utkvělo slovo, a to o muži jménem Josef z Arimatie.

Pojďme se podívat nejprve do Písma, co vše o něm víme. Důležité části byly ztučněny:

A hle, muž jménem Josef, člen rady [a] muž dobrý a spravedlivý— ten nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem — z židovského města Arimatie, který [také sám] očekával Boží královstvíTen přišel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátna a položil ho do hrobky vytesané ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. (Evangelium podle Lukáše 23:50-53)

Po tomto Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem — ale ze strachu před Židy tajným — požádal Piláta, aby směl odnést Ježíšovo tělo. A Pilát svolil. Šel tedy a sňal jeho [Ježíšovo] tělo.  (Evangelium podle Jana 19:38)

Když nastal večer, přišel bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef, který se také sám stal Ježíšovým učedníkemTen přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát rozkázal, aby mu [to tělo] vydali. Josef tělo vzal, zavinul je do čistého plátna a položil [je] do své nové hrobky, kterou vytesal ve skále. (Evangelium podle Matouše 27:57-60)

Dovolím si zkrácenou citací doplnit informace od Craiga S. Keenera z IVP komentáře k dobovému pozadí Bible: 

Oběti ukřižování byly obvykle vhozeny do společného hrobu pro zločince a po jejich smrti za ně neměl nikdo truchlit.  Římské autority někdy vydávaly těla přátelům či příbuzným , kteří je chtěli pohřbít. Josefova žádost o vydání Ježíšova těla byla přesto odvážným skutkem. Zvláště v případě, že žádost vznesl někdo mimo rodinu, si jej Římané mohli spojit s někým, kdo byl popraven za zradu. Josefa jeho bohatství a vliv zdaleka neochraňovaly. Josef zde jednal mnohem odvážněji než Ježíšovi původní veřejní učedníci. 

Za mě se (kromě jiných) stal Josef z Arimatie jednoznačným vítězem z období velikonoc. Přestal byl tajným učedníkem, zabojoval za Ježíše jako člen velerady a veřejně se i přes vysoká rizika přihlásil k víře i Ježíšově následovnictví.  Jak uvádí William MacDonald ve svém komentáři  k Novému zákonu „Tím, že Josef pohřbil Ježíšovo tělo, ve skutečnosti sám sebe pohřbil z ekonomického, sociálního a náboženského hlediska“. Není nám takový člověk dobrým příkladem?

Mimochodem, co myslíte, předpověděl jej již prorok Izaiáš 7 století před touto událostí v tomto verši? 

A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. (Izaiáš 53:9)

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je „teofil“