Křest ohněm

Poměrně bouřlivou debatu nedávno vyvolal facebookový příspěvek Torbena Søndergaarda (z hnutí Last Reformation) k tématu křest ohněm. Konkrétně se jedná o poslední část tohoto biblického prohlášení Jana Křtitele:

Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. (Evangelium podle Matouše 3:11)

Je jasné, že zde mluví o Ježíši a přiznám se, že i u mě část o křtu ohněm dříve vyvolávala otazníky. Rozhodl jsem se věc tedy důkladněji prozkoumat.

Křest v Duchu svatém je jasná věc, ale přijde snad ještě nějaký další, kde křesťan naplněný Duchem svatým bude ještě navíc ohněm zmocněn k nějaké supernadpřirozené službě, hodné apoštolů? 

Ve Skutcích apoštolů o ohni čteme zde v době Letnic, kdy všichni na místě byli naplněni Duchem svatým:

A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. 

Důležité je si všimnout výrazu „jakoby“ – nejednalo se tedy o skutečný oheň. Podobně jako na Ježíše při jeho křtu sestoupil Duch svatý jako holubice a také na něj nepřistál žádný opeřenec :).

V Písmu je Bůh označován různými výrazy a kromě jiného také ohněm (Ex 13:21 – ohnivý sloup, 19:18 – Hospodin v ohni na hoře Sinaj, Iz 66:15 „Hospodin přijde v ohni , Jer 5:14 , Jer 20:9 + 23:29 Hospodinovo slovo jako planoucí oheň, Žalm 39:4 „Když jsem tesknil, plál ve mně oheň.“, Ex 3:4 Hospodin v hořícím keři mluví k Mojžíšovi)

Pokud bychom hledali toto označení v Novém zákoně, najdeme pouze toto: 

Neboť náš Bůh je oheň stravující. (List Židům 12:29)

což je dle výkladů citace ze Starého zákona

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivý Bůh. (Deuteronomium – 5. Mojžíšova (4:24)

Pokud si v Listu přečteme kontext, tak se zde mluví o tom, že Bůh zatřese nejenom zemí, ale i nebem. Dle mého názoru jde zde o soud nad bezbožnými.

V Novém ani Starém zákonu explicitně (kromě zmíněného Mt 3:11) o „křtu ohněm“ nikde nečteme. Takže co to tedy je? 

Aby byl zřejmý kontext, přečteme si citaci v kontextu

Sekera je už přiložena ke kořeni stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. V jeho ruce je lopata; i pročistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do sýpky, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ (Evangelium podle Matouše 3:10-12)

Z toho vidíme, že ti, kteří nenesou dobré ovoce, budou hozeni do ohně, stejně jako plevy, které skončí v ohni neuhasitelném. 
Obávám se, že s tímhle ohněm nechce mít nikdo nic společného, křesťané obzvlášt :).
Jde o rozsudek pro neobrácené aneb jak někteří vykladači uvádí, jde o „křest soudu“!

Pokud vás tedy bude někdo lákat na konference a akce s „tunelem ohně“, nabízející křty ohněm či předávání Božího ohně, doporučuji se jim vyhnout. Nejsou biblické a kdo ví, co si z takovéto akce „odnesete“.

Moje osobní závěry: 

  • Od jednoho „ohňového tunelu“ jsem se musel očistit (a když jsem to konzultoval s jedním pastorem, tak nejsem jediný, kdo tak učinil …)
  • Výrazy „Oheň Ducha svatého“ případně „Boží oheň“ pro označení pomazání již více nebudu používat (používal jsem jej zřídka). Překvapující je, že významné evangelizační organizace, jako např. CFAN zde, je používají poměrně často.
    Správný biblický výraz je „moc Ducha svatého“

ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. (Skutky apoštolů 1:8)

K podobnému výkladu křtu ohněm nedošel jen Torben, já, ale i další: 

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil 🙂