Může někdo proklít křesťana?

Nikdy jsem si tuto otázku nekladl, než přišlo několik svědectví, které mě přiměly se tímto tématem zabývat …

Začnu prvním, svým osobním. Stalo se, že z ničeho nic jsem zeslábl, což se projevovalo tak, že jsem po krátké fyzické aktivitě rychle unavil. Přičetl jsem to covidu, a tak jsem se rozhodl, že se onemocnění postavím. Ve jménu Ježíše jsem jej tedy vykázal a očekával uzdravení. Ani po následných intenzivních modlitbách se stav nelepšil a tak jsem na cca 3 dny byl nucen ulehnout. Čas v posteli jsem dál kromě pracovních aktivit (na počítači) věnoval modlitbám. Během nich jsem byl veden do intenzivních chval. A tak jsem nahodil Youtube a začal si pouštět své oblíbené. V tom čase najednou přišlo slovo, že důvodem nemoci je fakt, že jsem byl proklet. Upřímně musím říci, že mne to zaskočilo, protože jsem si do té doby vůbec nepřipouštěl, že někomu, kdo patří Pánu Ježíši a je pod Jeho ochranou, se může něco takového stát. Začal jsem tedy hledat v Bibli. V Novém zákoně jsem o proklínání našel jen souvislost s fíkovníkem, který proklel Pán Ježíš a ten uschl (Evangelium podle Marka 11. kapitola). Během modliteb jsem pak přijal, že mne proklel jeden z našich hostů pensionu, kterého jsem byl nucen pro neplacení (za několik měsíců) vystěhovat. Nepřekvapilo mne, že dotyčný pár den před tím, než měli uhradit dlužnou částku, zmizel, ale překvapilo mne, že mě navíc ještě zvládnul proklít. Jsem si vědom, jakou moc mají naše slova (v pozitivním i negativním smyslu), ale žádnou přímou biblickou oporu jsem ohledně prokletí jiné osoby nenašel. Přes to jsem slova prokletí zlomil a dotyčné osobě jsem poslal SMS zprávu, že veškeré další prokletí se obrátí proti ní. Vyhlásil jsem totiž, že veškeré jejich vyřčené zlořečení bude platit pro ně samotné, aby další proklínání z jejich strany nepokračovalo. Druhý den jsem vyskočil z postele jak rybička v plné síly bez jakýchkoliv příznaků či únavy. Haleluja!

O zkušenosti prokletí jsem se pak dočetl v jedné knížce Dereka Prince, ve které popsal podobné svědectví, kdy bylo nutné zlomit vyřčené zlořečení nad osobou, která měla dlouhodobě zdravotní potíže. Následně došlo k plnému uzdravení. To potvrdilo i moji zkušenost.

Druhou osobní zkušenost měla moje žena Vlasta. Druhou osobní zkušenost měla moje žena Vlasta. Dlouhodobě pociťovala v jedné ruce škubání ve dlani. Připisovala to psychické zátěži z práce nebo nedostatku hořčíku. Přesto jí to nedalo a požádala mne, abych se za to modlil. Na vykazování a vyhlašování uzdravení to nereagovalo. Když jsem se modlil dále, přišlo mi konkrétní jméno její podřízené, se kterou měla Vlasta nedávno konflikt. Tato podřízená pronesla slova, která se odrazila ve fyzickém zdraví. Po zlomení jejích slov škubání z ruky odešlo. Haleluja!

Třetí zkušenost přišla z našeho společenství. U sestřičky Zuzky přišla náhle nesnesitelná bolest do nohou, která se projevovala zejména, když ležela (tedy ve spánku). Když to po několika dnech modliteb a vykazování neodcházelo, rozhodla se oslovit své (naše) společenství. Zajímavé bylo, že po modlitbách bolest 2x odešla (asi tak na 90%), ale vrátila se s větší intenzitou: „Noc byla opět strašná. Nohy mě bolí jakoby mi je někdo rval z těla. I bedra se k tomu přidala. Už jsem si musela vzít i prášky.“ Opět jsme se za to modlili. Zvláštní je, že přicházela různá zjevení, která společně nedávala smysl. Při modlitbách se mi vyjevila osobní zkušenost z prokletí, které jsem výše popsal. Když jsem zjevení předal, vyzval jsem sestřičku, aby v modlitbách zapátrala, od koho by to mohlo přijít. Možných osob díky nedávným hádkám bylo více, ale nejpravděpodobnější se ukázal bývalý přítel, otec prvního jejího syna, který bere drogy, je alkoholik a nedávno s ním měla ostrý konflikt. Byla si docela jistá, že během Silvestra ji s novou přítelkyní zlořečil. Po té, co jeho slova a jejich moc zlomila, bolest zcela odešla a do dnešního dne se nevrátila. Haleluja!

Ve své službě jsem se dokonce setkali s případem, kdy dotyčná, které jsme sloužili, byla zlořečena spolužačkami na základní škole, a mělo to dopad na její psychický stav po desítky let, než to bylo zlomeno.

Co z těchto svědectví vyplývá? Za mě tyto zásadní věci: 

  1. Jsme duchovní bytosti a pohybujeme se v duchovním prostoru, kde ani jako Boží děti nejsme plně ochráněni před kletbami a zlořečením.
  2. Proklát lze kromě fíkovníku i konkrétní osoby s podobným dopadem.
  3. Jen díky Duchu svatému je nám zjeveno, co je důvodem zdravotních (případně psychických) problémů.
  4. Ve jménu Ježíše jako křesťané máme autoritu jakékoliv prokletí či zlořečení zlomit. Haleluja!
  5. Tomu, kdo nás zlořečí, žehnejme! V žádném případě jej nezlořečme ani neproklínejme. Nebojujeme proti krvi, ale proti duchovním mocnostem.

Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. (List Římanům 12:14)

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. (Evangelium podle Lukáše 6:28)

Reinhard Bonnke, u kterého se uvádí, že se skrze jeho službu obrátilo až 79 mil. lidí, zemřel na recidivu rakoviny prostaty. Člověk přemýšlí, proč takový velký Boží muž zemřel takovýmto způsobem. Moje domněnka je, že to bylo z důvodu prokletí a zlořečení od lidí, kteří slouží temnotě. Probuzení, ke kterému došlo díky jeho službě v Africe, bylo a jistě stále je trnem v oku mnoha místním šamanů, pro které kletby jsou denní aktivitou.

K článku jsem dostal pár podnětů od Aleše Jančíka (Aleši, díky!) a tak doplňuji biblickou starozákonní citaci k danému tématu: 

Hle, dostal jsem příkaz žehnat; on požehnal, nemohu to změnit.  …. Vždyť není zaklínadlo proti Jákobovi, není věštba proti Izraeli.  (4. kniha Mojžíšova – Numeri 23:20-25)

Toto je místo, kde měl Bileám proklít Izrael, ale Hospodin mu to nedovolil. Znamená to , že není možné proklít, co je požehnané? Určitě ne Jákoba a Izrael 🙂

 Jako vrabec poletuje, jako vlaštovka létá, tak i bezdůvodná kletba: Nikam se nedostane. (Přísloví 26:2)

Komentář W. McDonalda uvádí: „Vrabec a vlaštovka poletují vzduchem, ale nikdy nám nepřistanou na hlavě. Stejným způsobem nezasloužená kletba neulpí na člověku, a to bez ohledu na pověry. Bileám se pokoušel proklít Izrael, ale nedokázal to.“
Je potřeba si odpovědět na otázku, co je ale ta bezdůvodná kletba … existuje i něco jako kletba důvodná?

Starozákonní ustanovení, která byla naplněna (tedy již nejsou platná), jako např. „Leviticus 24:14: Vyveď toho, kdo proklínal, ven za tábor. Všichni, kdo ho slyšeli, položí ruce na jeho hlavu a celá pospolitost ho ukamenuje.“ zde rozebírat nebudu :). Je každopádně ale vidět, že ve starozákonní době proklínání bylo považováno natolik závažný přečin, že za něj platila smrt.

Jistě ale nadále platí, že

Ti, kteří tě proklínají, jsou prokletí a ti, kteří ti žehnají, jsou požehnaní. (Genesis 27:29 alt. Numeri 24:9)

 

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil