Proč se narodil Ježíš?

Vánoce slavíme jako připomínku narození Ježíše, který coby Boží syn přišel na tento svět v lidském těle:

Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět ….“ (Evangelium podle Jana 16:28)

Jeho příchod byl předpovězen prorokem Izaiášem již ve Starém zákoně: 

Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo.

Sám Ježíš jej totiž cituje, když se usadil v Kafarnaum, avšak již mluví v minulém čase, tedy po naplnění proroctví:

Lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo, těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo. (Evangelium podle Matouše 4:16)

Proč to ale udělal? Nejpřesnější bude, když si v Bibli přečteme vyjádření samotného Ježíše: 

Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. (Evangelium podle Jana 3:16-17)

Ano, zde mluví o sobě jako o „Synu“.
A poslední výrok znovu nalézáme ještě i ve 12. kapitole … asi bude důležitý 🙂

 Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil. (Evangelium podle Jana 12:47)

Dále čteme:

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. (Evangelium podle Matouše 5:17)

Nepřišel jsem sám od sebe, ale ten, kdo mne poslal a jehož vy neznáte, je pravdivý. (Evangelium podle Jana 7:28  alt. 8:42) 

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (Evangelium podle Jana 18:37)

Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání. (Evangelium podle Lukáše 5:32 + alt. podle Marka 2:17) 

… Já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost. (Evangelium podle Jana 10:10)

Také ale čteme tento jeho výrok:

Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. (Evangelium podle Matouše 10:34)

Upřímně řečeno, vůbec se mi do článku nehodí, ale vypouštět jej nebudu jen proto, abych zachoval líbivost příspěvku :). Jak to Ježíš myslel? Vždyť jej zmíněný Izaiáš nazývá „Knížetem pokoje“ (viz Iz 9:5) ?!
Musíme si přiznat, že Jeho příchod přináší oddělení křesťanů od nevěřících a hlásání Božího slova a jeho pravdy (ač hlásaná v lásce – viz Efezským 4:15) vede k rozdělení a mnohde i k pronásledování. To nic ale nemění na tom, že každý, kdo v něho věří, má život věčný!

 

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil