Proměna lidského srdce

1. Slide – Úvodní obrázek

Dnes slavíme 4. adventní neděli, POSLEDNÍ před Vánocemi. Tato neděle je také nazývána ZLATOU, a tak i my se dnes budeme věnovat ZLATÉMU HŘEBU CELÉHO SPASENÍ – PROMĚNĚ LIDSKÉHO SRDCE.

Kdybychom měli říct, co je NA NÁS pro Boha NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, tak to NENÍ ani náš VĚK, ani VZHLED, ani INTELIGENCE, ani SCHOPNOSTI, ale je to právě naše SRDCE.

V DĚJINÁCH církve vidíme, že si Bůh POUŽÍVÁ pro svoje ZÁMĚRY starce, chudé a osamělé vdovy, opovrhované celníky, nevzdělané rybáře a konec konců i MIMINKO narozené v betlémském chlévě. Naše SRDCE totiž představuje naši vnitřní PODSTATU, naši OSOBNOST, to, KÝM skutečně jsme. Je to soubor našeho MYŠLENÍ, CÍTĚNÍ A VŮLE.

Pojďme se podívat na slavný příběh z dějin Izraele, na kterém uvidíme, jakou důležitost Bůh srdci přikládá: KROKOVAT 1 KROK

2. Slide – Saul králem

Přeneseme se do doby, kdy IZRAEL ŽÁDÁ na Bohu, aby mu ustanovil KRÁLE, stejně jako mají OSTATNÍ národy. Dosud měli nejvyšší autoritu SOUDCI, VYVOLENÍ jedinci, kteří měli k Bohu BLÍZKO, SLYŠELI Boží hlas a předávali lidu to, co od Boha přijali. V době, o které mluvíme, byl soudcem Izraele SAMUEL.

Bůh věděl, že USTANOVENÍ KRÁLE NEPŘINESE nic dobrého, ale na NALÉHÁNÍ svého lidu VYSLYŠEL jejich volání po králi a dal Samuelovi přesné pokyny, jak má ustanovit králem muže jménem SAUL. Měl to být král, který bude MOUDRÝ, POKORNÝ a bude si vědomý své ZÁVISLOSTI na Bohu.

Podívejme se teď, JAK PROBĚHLO Saulovo vyvolení za krále. Prorok Samuel Saulovi říká:

I stane se, když vstoupíš do toho města, že potkáš skupinu proroků, jak sestupují z návrší, mají před sebou harfu, tamburínu, flétnu a lyru, a prorokují. Pronikne tě Duch Hospodinův, a budeš prorokovat s nimi a změníš se v jiného muže. I stalo se, že když se obrátil, aby šel od Samuela, Bůh mu změnil srdce v jiné a v onen den se naplnila všechna ta znamení. (1. Samuelova 10: 5, 6, 9)

Takto vypadá ZAČÁTEK Saulova kralování – má SRDCE ZMĚNĚNÉ Hospodinem, aby mohl spravedlivě vládnout a aby rozuměl Božím přikázáním.

PROČ to tak MUSELO být? Copak nebyl Saul DOBRÝ ČLOVĚK? Jak to TEDY JE s lidským srdcem?

3. Slide – Lidské srdce

Pojďme se podívat, CO O SRDCI najdeme v Božím slově.

Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? (Jeremiáš 17:9)

JEŽÍŠ také NEMÁ o lidském srdci VALNÉ mínění. Pojďme se podívat, co o něm říká:

„Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“ (Marek 7: 21- 23)

Na jiném místě můžeme číst DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Přísloví 4:23)

To NENÍ úplně DOBRÁ ZPRÁVA – vidíme, že naše srdce je NEVYLÉČITELNÉ a nemůže se SAMO ZMĚNIT. Současně vidíme, že z něj VYCHÁZÍ náš ŽIVOT, který je tím pádem POZNAMENANÝ tím, jaké JE naše srdce. Srdce určuje naše ČINY. Podívejme se na další aspekt KROKOVAT 1 KROK

Čím srdce přetéká, to ústa mluví. (Matouš 12:34)

Takže nejen činy, ale i ústa. Ani ta není možné OVLÁDNOUT – jen říkají to, co se VYTVOŘÍ v našem srdci.

Zní to dost BEZNADĚJNĚ. V období staré smlouvy TO OPRAVDU dost beznadějné bylo. Vidíme, že izraelský lid opravdu díky vlastnostem lidského srdce NEBYL SCHOPNÝ udržet dlouhodobě SVŮJ VZTAH s Bohem.

Zjednodušeně se dá říct, že se STŘÍDAJÍ krátká období POKÁNÍ, OBNOVY, ctění Božího zákona, hledání jeho vůle S DELŠÍMI OBDOBÍMI svévole, pýchy, vlastních cest, modloslužby, odklonu od Boha. V takových ZLÝCH ČASECH, kdy Izraelci ÚPĚLI pod důsledky svých hříchů, často V PODROBENÍ okolními národy, VOLALI POKOŘENÍ k Bohu a ten POVOLAL nějakého svého služebníka, kterému ZMĚNIL Duchem svatým SRDCE. Ten pak byl schopný VYVÉST lid z krize a ZACHRÁNIT ho před zničením. Jakmile se Izraelcům začalo DAŘIT LÉPE, VYROSTLA jejich PÝCHA a samolibost, začali si PŘISUZOVAT Boží ZÁSLUHY a znovu se od Boha ODVRÁTILI. Během následujících 450 let království měli Izraelci 41 králů, z nichž jen 11 žilo s Bohem, a to ještě 7 z těchto 11 na konci své vlády Boha opustili.

Už ve starém zákoně se objevují na více místech ZASLÍBENÍ, že to takto NEBUDE NAPOŘÁD, že Bůh připravil LEPŠÍ SMLOUVU, než je ta Starého zákona. Pojďme se na toto zaslíbení podívat.

4. Slide – Boží zaslíbení o proměně srdce

Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. (Jeremiáš 31:33)

Toto zaslíbení UKAZUJE K PŘÍCHODU Pána Ježíše a K VYLITÍ Ducha Svatého. Ve staré smlouvě vyjadřovala víru v Boha POSLUŠNOST JEHO ZÁKONU A  dodržování OBĚTNÍHO systému. NOVÁ SMLOUVA, kterou pro nás vydobyl Ježíš svým příchodem na zem a svou obětí na kříži, je VYŠŠÍ A LEPŠÍ hned z několika důvodů:

  1. Díky Ježíšově oběti jsou nám ÚPLNĚ ODPUŠTĚNY naše hříchy, když činíme POKÁNÍ
  2. Díky Ježíši se stáváme spolu s ním dítětem Božím
  3. Duch svatý je dostupný všem znovuzrozeným lidem – dává nám NOVÉ SRDCE, VEPISUJE Boží zákon do našeho srdce, abychom ho mohli SPONTÁNNĚ naplňovat, dává nám své DARY, roste v nás jeho OVOCE

To je skvělé zaslíbení, akorát PO ZNOVUZROZENÍ ho Bůh realizuje POSTUPNĚ. Každý z nás, kdo přijal Ježíše jako svého pána a spasitele, si může UVĚDOMIT, ve kterých OBLASTECH už máme Boží zákon vepsaný do srdce. Poznáme to podle toho, že v této oblasti UŽ NEBOJUJEME se starou přirozeností. V takové oblasti platí, tyto verše: KROKOVAT 1 KROK

…tvůj zákon je pro mě potěšením (Žalm 119,174)

Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké. (Matouš 11:30) – to říká Ježíš

Máme to RŮZNĚ – pro někoho není problém dávat DESÁTKY, někdo bez problémů chodí NA SHROMÁŽDĚNÍ A NA MODLITEBKY, další může být úplně svobodný v oblasti MANŽELSKÉ VĚRNOSTI, někdo má v pořádku VZTAH S RODIČI, zase jiný může být STŘÍDMÝ V JÍDLE A PITÍ, další moudře HOSPODAŘÍ se svým ČASEM, někdo RÁD SLOUŽÍ DRUHÝM – těch oblastí, ve kterých nám Bůh chce vepsat svůj zákon do srdce je mnoho.

O míře naší proměny se můžeme PŘESVĚDČIT nejlépe pod TLAKEM.

SVĚDECTVÍ: Když jsem připravovala toto kázání, tak jsem se schválně zamýšlela nad oblastmi mého života, kde mám Boží zákon vepsaný do srdce. Pár jsem jich našla a u jedné oblasti jsem si nebyla úplně jistá – u oblasti hněvu. Říkala jsem si, že se docela ovládám, že už mě dlouho nic tak nerozčílilo, abych nad sebou ztratila kontrolu. A pak jsem jela do školy a do školky vyzvednout děti. Stačilo přesně 20 minut, během kterých naše jinak moc fajn děti vyprodukovaly několik naprosto zbytečných konfliktů, udělaly pár věcí úplně jinak, než jsem předpokládala, Nela ztratila drahou rukavici a nakonec se všichni ještě popraly v autě, zatímco já jsem bezmocně seděla za volantem v dlouhé odpolední koloně. V tu chvíli slyším sama sebe, jak na ně nepříčetně řvu a cítím ve svém srdci, že Ježíš má pravdu, že kdo se hněvá, tak má opravdu hodně blízko k vraždě. Když jsem se uklidnila, tak mi tichý jemný hlas Ducha svatého říká: tuto část zákona jsem ti ještě do srdce nevepsal, ale když o to opravdu budeš stát, tak to udělám.

Jak se tedy můžeme UDRŽET na cestě věčnosti?

5. Slide – Cesta věčnosti

Pořád musíme mít na paměti, že CESTA JE ÚZKÁ a naše SRDCE je NEJÚSKOČNĚJŠÍ ZE VŠEHO. Aby mohlo růst v proměně, tak to má své PODMÍNKY. 

Nejdůležitější podmínkou je být K SOBĚ PRAVDIVÝ, znát pravdu o svém srdci a NELAKOVAT si ho na růžovo.  Pojďme se podívat, jak se modlí žalmista:

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! (Žalm 139:23 – 24)

Na cestu trápení se můžeme snadno dostat v zásadě 2 ZPŮSOBY:

Ten první nám je nám hodně zřejmý, je jím:

1)            Vědomý hřích – Pokud se VĚDOMĚ, SCHVÁLNĚ rozhodujeme proti Boží vůli, zcela jistě na nás dopadnou DŮSLEDKY našeho rozhodnutí. Z takové cesty trápení se můžeme DOSTAT jedině tak, že UZNÁME svoji VINU, prožijeme ve svém srdci USVĚDČENI Z HŘÍCHU a poprosíme o ODPUŠTĚNÍ. Boží láska je tak velká, že se k nám Bůh ZNOVU SKLONÍ a znovu nás POSTAVÍ na cestu věčnosti. Víc bych se chtěla ZASTAVIT u té druhé, méně čitelné cesty trápení. A tou je:

2)            Snaha z vlastních sil –  U této cesty platí, že ÚSPĚCH je pro nás VĚTŠÍM POKUŠENÍM než prohry a útlak. V čase, kdy se nám DAŘÍ, má naše úskočné srdce rychle TENDENCI si začít myslet, že je to vlastně JEHO ZÁSLUHA.

VRAŤME SE K SAULOVI a jeho příběhu. OPUSTILI jsme ho v čase, kdy se RADOVAL z toho, že ho, příslušníka NEJMENŠÍ ČELENI, nejmenšího KMENE, VYVOLIL Bůh. Saul si byl dobře VĚDOM své NEDOSTATEČNOSTI a POKORNĚ přijal Boží úkol. Bůh mu VLOŽIL do srdce Ducha svatého a udělal z něj svého služebníka.

Jenže pak se Saulovi ZAČALO DAŘIT. Saul v Boží moudrosti SJEDNOTIL Izrael v bitvě proti nepřátelům, bitvu VYHRÁL, dokonce ODOLAL POKUŠENÍ vyřídit si účty s těmi, kteří jím pohrdali, když byl prohlášen za krále. LID z něj byl NADŠENÝ, projevoval mu SVOJI PŘÍZEŇ a všichni se společně velmi RADOVALI. ÚSPĚŠNÉ období trvalo u Saula 1 ROK. Už v druhém roce své vlády se začne Saul ROZHODOVAT SVÉVOLNĚ, NEPOSLECHNE Boží příkaz a Samuel mu OZNAMUJE, že je ZAVRŽEN a že si Bůh VYHLÉDL NOVÉHO krále.

Toto RIZIKO znají asi všichni, kdo SLOUŽÍ Bohu a CHODÍ po jeho cestách. Vezměme si třeba služebníka, který přijal povolání do služby SENIORŮM v domově důchodců.  Na začátku je snazší být POKORNÝ. Když před nimi POPRVÉ, TŘESE se bázní, ví moc dobře, že jestli Bůh NEVDECHNE jeho slovům ŽIVOT, tak že to nebude stát za nic. Upřímně PROSÍ Ducha svatého, aby PŘEVZAL VLÁDU nad jeho ústy. A setkání se POVEDE. A povede se i druhé a třetí a desáté.

A postupem času se může snadno stát, že si úskočné srdce takového služebníka pomyslí: To mi to KRÁSNĚ JDE, jsem fakt DOBRÝ, těm stařečkům se to tak líbí a mají z mojí služby velký užitek. A JAK MI DĚKUJÍ A CHVÁLÍ MĚ. Pokud takovou myšlenku hned NEODMÍTNE, ale POPŘEJE jí sluchu, tak se velmi snadno OCITNE na cestě trápení. Služba SE STANE TĚŽKOU, BEZ RADOSTI, bez života, plná STRACHU, že nepřijde žádné uznání od lidí.

Spolehlivě se na cestu TRÁPENÍ dostaneme také tak, že dostaneme POD KONTROLU POUZE SVOJE VNĚJŠÍ CHOVÁNÍ, ale přestaneme usilovat o PROMĚNU SRDCE. Začneme žít FARIZEJSKOU SPRAVEDLNOST – navenek projevujeme skutky zbožnosti, ale NAŠE MOTIVY jsou PYŠNÉ, SEBESTŘEDNÉ A POKRYTECKÉ. Kolik z nás POMŮŽE NĚKOMU JEN Z POVINNOSTI? DÁ DAR DO SBÍRKY jen proto, aby to nebylo DIVNÉ, ŽE NIC NEDÁVÁM? Jak často SOUDÍME A POVYŠUJEME SE nad druhé, i když do očí bychom s nimi samozřejmě MLUVILI JINAK?

Saul jako král SELHAL. Duch Svatý od něj odstoupil a Saul se pak po zbytek života CHOVÁ SPÍŠ JAKO NEPŘÍTEL BOŽÍCH PLÁNŮ.

A kdo je tím vyvoleným NOVÝM králem?

Samuel byl poslán do Betléma do domu JIŠAJOVA a věděl, že budoucím králem bude JEDEN Z JEHO SYNŮ. Když mu představili NEJSTARŠÍHO urostlého Eliaba, tak si Samuel pomyslel, že je to určitě on. NEBYL. Bůh mu k tomu řekl:

Hospodin ale Samuelovi řekl:

„Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“ (1. Samuelova 16:7)

Nakonec Samuel postupně ODMÍTNE všechny syny, až před ním stojí nejmladší DAVID – budoucí izraelský král. Autor námi citovaného ŽALMU 139. Bůh o něm ŘÍKÁ, že je to MUŽ PODLE JEHO SRDCE.

Následně se životy Saula a Davida dlouho PROTÍNAJÍ. Jejich vztah začíná tak, že David svou požehnanou HROU NA CITERU přináší ÚLEVU pro Saulovu trápenou duši. Saul dlouho NETUŠÍ, že právě DAVID bude jeho NÁSTUPCEM. David se postupně stává výrazným BOJOVNÍKEM a nejlepším PŘÍTELEM Saulova syna Jonatána, později i MANŽELEM Saulovy dcery Míkal. Když Saulovi dojde, že právě David je BOHEM VYVOLENÝ KRÁL, USILUJE mu o život a David před ním nakonec musí UPRCHNOUT. Během celého tohoto procesu Bůh Davida VYCHOVÁVÁ a PROMĚŇUJE jeho srdce, aby jako král OBSTÁL LÉPE než Saul.

Co je to, proč je David považovaný ZA JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH biblických postav? V čem si od něj můžeme VZÍT PŘÍKLAD?

  • VĚŘIL Bohu a HORLIVĚ plnil jeho vůli, měl s Bohem BLÍZKÝ VZTAH
  • Když ZHŘEŠIL, tak neváhal svůj hřích VYZNAT a už se stejné věci znovu NEDOPUSTIL
  • Nebral Boží odpuštění a požehnaní JAKO SAMOZŘEJMOST a jeho žalmy ukazují, že často prožíval POKOŘENÍ svého srdce a byl si VĚDOM své nedostatečnosti
  • David prokázal svoji POKORU v čase, kdy byl VELMI OBLÍBENÝ u izraelského lidu kvůli svým válečným vítězstvím, NEZPYCHL ani se nikdy nepokusil využít této PŘEVAHY a nesvrhl ho. TRPĚLIVĚ čekal na naplnění Božího plánu.

Napsal mnoho ŽALMŮ, ze kterých se můžeme dozvědět, jaké bylo Davidovo SRDCE. Pojďme se podívat například na tyto verše:

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo nepozvedá svou duši ke klamu a nepřísahá falešně, ten vezme od Hospodina požehnání a přijme spravedlnost od Boha, své spásy. (Žalm 24:4)

Kéž je pro nás PŘÍBĚH Saula a Davida povzbuzením, že STOJÍ ZA TO pečovat o své srdce, být k sobě PRAVDIVÝ a ZVÁT Ducha svatého k tomu, aby nás PROMĚŇOVAL a VEPISOVAL nám Boží zákon do našeho NITRA. Tato uzoučká cesta věčnosti je PLNÁ nástrah a možných odboček, ale když se nám daří po ní jít, tak je naše srdce sice POKOŘOVANÉ, ale SVOBODNÉ.

Na závěr jsem pro vás připravila video, které je současně i takovým vánočním přáním.

Kéž je naše srdce TAK PLNÉ POKOJE, RADOSTI, VDĚČNOSTI za to, že jsme mohli poznat MESIÁŠE Ježíše Krista, že může VZDÁT CHVÁLU Bohu v každé situaci – třeba i uprostřed předvánočních nákupů.

Vlasta Pechancová, Apoštolská církev Polička