Smlouva panenské krve

Nedávno onemocněla moje žena a když jsem se za tu situaci modlil, Pán mi ukázal na verš z Listu Efeským:

Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo. (Ef 5:31)

List v další větě uvádí, že toto tajemství je veliké, neboť se vztahuje na Krista a na církev. Věřím, že mě Pán ale do verše neuvedl kvůli tomu, že chtěl poukázat na budoucí svatbu Beránka s církví. Chce mi snad ukázat, že se mám modlit za uzdravení své ženy, jakoby to bylo mé tělo?

Verš o spojení muže a ženy nacházíme již v knize Genesis Starého zákona: 

Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo.  (Gen 2:24)

To nám ukazuje, že apoštol v Listu Efeským cituje pouze ustanovení Starého zákona. Citaci lze také nalézt v Matoušově a Markově evangeliu. 

Téma duch, duše a tělo jsme v minulosti již probírali a došli k několika závěrům. Víme tedy, že jsme z podstaty duchovní bytosti, které dostaly fyzické tělo a naší duší jsou mysl, vůle a emoce, což vlastně tvoří, jací jsme, jak se chováme apod. 

I když se jistě shodneme, že u manželů je spojení muže a ženy mnohem širší (nejen při sexu), tedy také v rovině duševní i duchovní, domnívám se, že 31. verš hovoří pouze o fyzickém tělu. A potvrzuje nám to i tento verš:

Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo?  (1. List Korintským 6:16)

Nemohu si tedy pomoci, ale když se v Bibli mluví o fyzickém spojení těl, mluví se zde o spojení sexuálním. Mezi manželi je jistě sex dobrý (Bible nás v něm dokonce povzbuzuje), ale pokud není mezi manželi, pak se dostáváme ke smilstvu, kde nic pozitivního nenacházíme, ba právě naopak. 

Když jsem k tématu hledal nějaké další informace a názory, dostal jsem se ke článku Lubomíra Ondráčka (t.č. hlavní pastor Křesťanského společenství Praha) v časopisu Život víry. V něm uvádí, že Bůh Hospodin je bohem smluv a poukazuje na význam krve při jejich uzavírání.

Víme, že do smlouvy vstoupil s Abrahamem či s Noem. Na důkaz platnosti tak např. u Noema učinil duhu na obloze, čímž potvrdil, že již nikdy nepošle potopu na svět. A Noe poté, co vystoupil z archy, učinil zápalnou zvířecí oběť a prolitou krví zvířete zpečetil tuto smlouvu. My dnes již nicméně žijeme v novozákonní době a tato nová smlouva byla zpečetěna krví Pána Ježíše Krista, která byla vylita na golgotském kříži. O významu krve a její moci jsme mluvili na jednom z našich setkání, a tak již téma nebudu více rozebírat. 

To, že dívka je stvořena s panenskou blánou, není jistě náhoda. Při prvním sexu dochází k protržení této blány, což většinou doprovází krvotok. Dobře víme, že Bůh a jeho přikázání nás jasně vybízí k tomu, abychom sexuální kontakt měli pouze se svým manželem/manželkou, tedy až po svatbě. Pokud náš první sex není s manželem/manželkou, nedochází zde nejen ke smilstvu (které je potřeba vyznat jako hřích), ale také k uzavření smlouvy, která je potvrzena „prolitou krví“ (v případě, že žena je panna). Pokud se dotyčný/á nestal/a naším životním druhem, pak doporučuji tuto smlouvu ve jménu Pána Ježíše zrušit. Může mít větší dopad na váš život, než možná tušíte …

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil 🙂