Biblické verše proti strachu

Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? (Židům 13: 5b – 6)

Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích. Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a hory se zřítily do mořských hlubin, byť by jeho vody burácely a pěnily, byť by se hory pro jeho zpupnost třásly. (Žalm 46: 2 – 4)

„Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?
Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket?
A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou, a pravím vám, že ani Šalomouna v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.
Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní?
Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.
Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“ (Matouš 6: 25 – 34)

O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. (Filipským 4: 6-7)

Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas.
Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. (1 Petrův 5: 6 -7)

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. (2.Timoteova 1:7)

Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. (Jozue 1:9)

Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího.
Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám.
On tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou zkázou.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost je pavézou i štítem (jeho pravda tě obklopí zbrojí).
Nebudeš se bát nočního děsu ani toho, že ve dne přiletí šíp,
ani moru, obcházejícího po setmění, ani zhouby, jež ničí za poledne.
Po tvém boku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží.
Jistě uvidíš na vlastní oči, ano uzříš odplatu ničemům.
Protože jsi Hospodina, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem,
1nestane se ti nic zlého, rána se ke tvému stanu nepřiblíží,
neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.
Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopýtla o kámen.
Budeš šlapat po lvu i po zmiji, pošlapeš mladého lva i draka.
Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho; uvedu ho do bezpečí, protože zná mé jméno.
Bude ke mně volat a já mu odpovím, budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho slávou.
Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu. (Žalm 91)

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. (Jan 14:27)

Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí. (Izaiáš 41:10)

Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! (Římanům 8:14-15)

Vy, dítky, jste z Boha a přemohli jste je, neboť ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. (1.Janův 4:4)

Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. (Jakub 4:7)

Já však budu vyhlížet k Hospodinu, naději budu mít v Bohu, který mě zachraňuje. Můj Bůh mě vyslyší. (Micheáš 7:7)

Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. (1. Korintským 15:57)

Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. (Římanům 8:37)

…vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky (Koloským 1:12-13)

Hospodin je se mnou, nebojím se. Co mi může udělat člověk? (Žalm 27)

Davidův žalm. Hospodin je mé světlo i má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, koho bych se lekal? Když se ke mně přiblížili zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, moji protivníci a nepřátelé, sami klopýtli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce se nebude bát. Kdyby se proti mně zvedla bitva, i tehdy budu doufat. O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal: Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu. V den zlý mě schová ve své skrýši, skryje mě v úkrytu svého stanu, na skálu mě zdvihne. A teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem sebe. V jeho stanu budu obětovat oběti radostných výkřiků, budu zpívat a opěvovat Hospodina. Slyš, Hospodine, když hlasitě volám, smiluj se nade mnou a odpověz mi! Ohledně tebe svému srdci připomínám slova: Hledejte mou tvář! A já tvou tvář hledám, Hospodine! Neskrývej přede mnou svou tvář, neodvracej se hněvivě od svého otroka — býval jsi mou pomocí. Nenech mě, neopouštěj mě, Bože, má spáso! I kdyby mě opustili můj otec a má matka, Hospodin mě k sobě přivine. Vyuč mě, Hospodine, své cestě, veď mě rovnou stezkou, vždyť na mě číhají! Nevydávej mě choutkám mých protivníků, neboť proti mě povstávají lživí svědkové a zlovolný žalobce. Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotu v zemi živých! Očekávej na Hospodina! Buď pevný a posilni své srdce! Očekávej na Hospodina! (Žalm 118:6)

Když ulehneš, nebudeš se strachovat; lehneš si, a tvůj spánek bude příjemný. (Přísloví 3:24)

Veď mě, Hospodine, ve své spravedlnosti, vždyť na mě číhají! Napřim přede mnou svou cestu! (Žalm 5:9)

I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. (Žalm 23:4)

V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. (1. Jan 4:18)

„Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. (Jan 14:1)

Posilněte se a buďte odvážní. Nebojte se a nemějte z nich strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, půjde s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě. (Deuteronomium 31:6)

Budeš upevněna spravedlností. Jistě budeš vzdálena od útlaku, neboť se nebudeš bát, a od zkázy, neboť se k tobě nepřiblíží. (Izaiáš 54:14)