Biblické verše o uzdravení

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a celé mé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a nezapomínej, co vše vykonal. On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. On vykupuje z jámy tvůj život, korunuje tě milosrdenstvím a slitováním. On napájí tvé trvání dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. (Žalm 103:1-5)

Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, zachránil je z jejich úzkostí. (Žalm 107:19)

Nezemřu, budu žít a vypravovat o Hospodinových skutcích. (Žalm 118:17)

Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. (Izaiáš 53:4-5)

Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít. A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. (Marek 11:23-25)

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, nakloň ucho k mým řečem. Ať nesejdou z tvých očí, střež je v hloubi svého srdce. Neboť jsou životem pro ty, kdo je nalézají, uzdravením pro celé jejich tělo. (Přísloví 4:20-22)

Ale Ježíš neposlechl to, co říkali, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ (Marek 5:36)

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost. (Jan 10:10)

Naučte se konat dobro. Hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo sirotkovi, zastaňte se vdovy. (Izaiáš 54:17)

Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá. (Římanům 8:11)

A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolává; on to také učiní. (1.Tesalonským 5:23-24)

Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. (Římanům 8:2)

…vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. 13On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, (Koloským 1:12-13)

Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. (Římanům 8:37)

Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný; (Židům 10:23)

Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. (Židům 10:35)