Vezmi svůj kříž a následuj mne!

Vezmi svůj kříž

Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. (Evangelium podle Lukáše 9:23)

Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. (Evangelium podle Matouše 16:24)

A zavolal si zástup se svými učedníky a řekl jim: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.  (Evangelium podle Marka 8:34)

Nedávno jsme o tomto textu na jednom z našich setkání společenství mluvili a dnes vyskočil jako verš dne na Bible.com (asi jako připomínka 🙂 ), tak bych se v krátkosti k němu vrátil i pro tento blog. 

Kromě jiného se zde hovoří o tom, abychom nesli svůj kříž. V naší praxi jsme se setkali s tím, že někteří křesťané jej pochopili tak, že křesťané svůj život musí protrpět. Utrpení jistě do života křesťana přichází v různých podobách, v různých časech i intenzitě, ale neznamená to, že celý náš život má být jedno utrpení!

Když čteme v evangeliu …

A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden.  (Evangelium podle Matouše 10:38)

Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. (Evangelium podle Lukáše 14:27)

… zdá se, že nesení kříže je pro křesťana zásadní věc. Co ale znamená? 

Mnohé z vás jistě v souvislosti s křížem napadnou verše týkající se ukřižování naší tělesnosti: 

Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. (List Galatským  5:24)

Osobně se ale domnívám, že nesení kříže má jiný obsah.

Zaujal mne výklad od Jiřího Mrázka: „Sloveso užité v řeckém originále znamená spíše vzít, přijmout. Výrok by tedy znamenal: kdo mne chce následovat, bere na sebe riziko šibenice.“
Rizika pronásledování by si křesťan měl být vědom a osobně se domnívám, že by jej ve svém spravedlivém životě v nějaké formě (od posměšků, odmítnutí až po mučení v některých zemích) dokonce měl zažívat.
Doplním ještě výkladem od W. MacDonalda: „Brát svůj kříž a následovat Krista znamená žít pro něho tak oddaně, že ani sama smrt není příliš vysoká cena. Ne ode všech učedníků se žádá, aby pro Pána položili svůj život, ale všichni jsou povoláni k tomu, aby si Pána cenili tak vysoko, že vlastní život nepovažují za cennější. Brát kříž znamená ochotně snášet pro Krista hanbu, utrpení a možná i mučednictví; umřít hříchu, sobě a světu.“

Když jsem v modlitbách hledal zjevení k tomuto tématu, Duch svatý mi poukázal na tento verš: 

Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův. (Galatským 6:2)

Není důležité, jak těžký kříž (břemeno) neseš,
důležité je, zda-li máš společenství, které jej s tebou ponese!

Břemeno pak bude mnohem lehčí:

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším.  Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“ (Evangelium podle Matouše 11:29)

A hlavně neměj starost, že to nezvládneš: 

Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. (1. list Petrů 5:7)

Ale kdo mě poslouchá, bude přebývat v bezpečí, bude bezstarostný, beze strachu ze zla. (Přísloví 1:33)

 

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil 🙂