Vyjdou někteří démoni jen půstem?

Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, pohrozil tomu nečistému duchu: „ Duchu němý a hluchý, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už do něho nikdy nevstupuj!“ Ten vykřikl a silně jím zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Ježíš uchopil jeho ruku, probudil ho a on vstal. Když Ježíš vešel do domu, jeho učedníci se ho v soukromí ptali: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ Řekl jim: „Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu.“ (Evangelium podle Marka 9:25-29)

Nevím, jestli to máte někdy tak, že máte jakýsi nepokoj ohledně některého verše z Bible. U mě to byl tento výše uvedený, resp. ta poslední citovaná část Marka 9:29.

Podle něj vidíme, že démoni mají své „rody“ a že některé z těchto rodů nevyjdou jinak než modlitbou a půstem. Sám jsem tento verš často používal při obhajobě půstu jakožto významné duchovní aktivity pro křesťany, a navíc ještě  i nešťastně v situaci, kdy osvobozování nemělo konce a ztrácel jsem víru, že to někdy skončí. 

Jak to tedy je, neplatí tedy zcela toto zaslíbení? 

Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, … (Evangelium podle Marka 16:17)

Nepomohlo studium jiných překladů ani dostupných výkladů (Keener, McDonald, McArthur), až se mi shodou okolností do rukou dostal „Český ekumenický komentář k Novému zákonu“ z dílny Centra biblických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. 

Autor komentáře Petr Pokorný v poznámce u verše uvádí „Některé staré a většina pozdějších rukopisů zde dodává „…. a půstem“. Je to zřejmě dodatek, ovlivněný praxí církve již od jejího raného období.“

Ježíšovu citaci mimochodem nacházíme také v Evangeliu podle Matouše v 17. kapitole:

Ježíš odpověděl: „Ach, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám snášet? Přiveďte ho sem ke mně!“ Ježíš mu pohrozil a démon od něho vyšel; a od té hodiny byl chlapec uzdraven. V soukromí potom k Ježíšovi přistoupili učedníci a řekli: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné. Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu. “ (Evangelium podle Matouše 17:17 – 21)

a k poslední části 17:21 autor komentáře Jiří Mrázek doplňuje: 

Tento verš původně, v nejstarších rukopisech chybí. Později se objevuje, evidentně připodobněním k Mk 9:29″

Pokládám si tedy otázku – opravdu je nějaký druh démona, který by odešel jenom tak, že se k modlitbě přidá půst? A kolik dní půstu by na něj bylo potřeba? 
V žádném případě nechci snižovat význam půstu v duchovním boji (sám s ním mám dobrou zkušenost), ale v otázce osvobozování může tento verš přinést ztrátu víry v autoritě nad nečistými duchy. Uvedené skutečnosti naznačují, že Ježíšova citace není autentická a byla doplněna až v pozdějších rukopisech.

Domnívám se, že je to spíše o naší víře, jak o tom čteme u Matouše, a autoritě, než o tom, kolik času jsme se proti démonovi modlili a postili. Půst jistě pomůže k tomu, abychom byli Bohu blíže, slyšeli jeho hlas a budoval naši víru, ale nedomnívám se, že je nezbytný pro to, aby odešli někteří démoni. K tomu nám postačuje autorita, kterou máme v Pánu Ježíši.

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil 🙂