Vyznání křesťana

Dočetl jsem knihu od Neila T. Andersona Vysvobození z pout  a jedna z mnoha věcí, které mě v knize zaujala, je část s nadpisem „Čemu věřím“. Níže si dovolím text odcitovat a věřím, že se stane základem pro vyznání v našem společenství. Předpokládám tedy, že jej budeme průběžně upravovat a doplňovat …

Vyznávám, že je jeden pravý a živý Bůh (Ex 20:2-3), který existuje jako Otec, Syn a Duch svatý, a že je hoden veškeré cti, chvály a uctívání jako Stvořitel , Udržovatel a Začátek i Konec všech věcí (Zj 4:11, Zj 5:9-10, Iz 43:1, Iz 43:7, Iz 43:21)

Uznávám Ježíše Krista jako Mesiáše, jako Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi (J 1:11, J1:14). Věřím že přišel zmařit satanovy skutky (1J 3:8), že odzbrojil mocnosti a síly a veřejně je odhalil, když nad nimi slavil vítězství (Ko 2:15). 

Věřím, že Bůh dokázal svou lásku ke mně, protože Kristus za mě zemřel, ještě když jsem byl hříšníkem (Ř 5:8). Věřím, že mě vysvobodil z říše tmy a přenesl mě do svého království a že v něm mám vykoupení a odpuštění hříchů (Ko 1:13-14). 

Věřím, že teď jsem Boží dítě (1J 3:1-3) a že jsme s Kristem usazeni v nebesích (Ef 2:6). Věřím, že jsem byl spasen Boží milostí skrze víru, že to byl dar, a nikoliv výsledek nějakých skutků z mé strany (Ef 2:8). 

Rozhoduji se být silný v Pánu a v síle jeho moci (Ef 6:10). Nespoléhám na tělo (Fp 3:3), protože zbraně mého boje nejsou tělesné (2K 10:4). Mám obléknutou plnou Boží zbroj (Ef 6:10-17) a rozhoduji se stát pevně ve své víře a vzdorovat tomu zlému. 

Věřím, že Pán Ježíš má veškerou moc  na nebi a na zemi (Mt 28:18) a že je hlavou všech mocností a sil (Ko 2:10). Věřím, že satan a jeho démoni mi jsou v Kristu podřízeni, protože patřím do Kristova těla (Ef 1:19-23). Proto se řídím příkazem, abychom se vzepřeli ďáblu (Jk 4:7), a ve jménu Ježíše Krista mu přikazuji, aby odešel z mé blízkosti. 

Věřím, že bez Krista nemohu dělat nic (J 15:5), a proto vyhlašuji svou závislost na něm. Rozhoduji se zůstávat v Kristu, abychom mohl nést ovoce a oslavovat Pána (J 15:8). Oznamuji satanovi, že Ježíš je můj Pán (1K 12:3) a odmítám ve svém životě jakékoli satanovy falešné dary a skutky.

Věřím, že pravda mě osvobodí (J 8:32) a že chození ve světle je jediná cesta obecenství (1J 1:7). Proto se stavím proti satanovu klamu tím, že uvádím do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista (2K 10:5). Vyhlašuji, že Bible je jediné směrodatné měřítko (2Tm 3:15-17). Rozhoduji se být pravdivý a v lásce (Ef 4:15). 

Rozhoduji se předkládat své tělo jako nástroj spravedlnosti, jako živou a svatou oběť a obnovuji svou mysl živým Božím slovem, abych mohl dokazovat, že Boží vůle je dobrá, přijatelná a dokonalá (Ř 6:13, Ř 12:1-2).

Prosím svého nebeského Otce, aby mě naplňoval svým Duchem svatým (Ef 5:18), uváděl mě do veškeré pravdy (J 16:13) a obdařil můj život mocí, abych mohl žít nad hříchem a nepodléhal touhám své přirozenosti (Ga 5:16). Vydávám své tělo k ukřižování (Ga 5:24) a rozhoduji se žít podle Ducha. 

Zříkám se všech sobeckých cílů a volím nejvyšší cíl lásky (1Tm 1:5). Rozhoduji se dodržovat největší přikázání, milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, duší a myslí a milovat svého bližního jako sebe samotného (Mt 22:37-39).

Amen!

 

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil 🙂