Zapněme si mozek!

Byla nám doporučena kniha „Zapněte si mozek“ od dr. Caroline Leaf, která jedné sestře na Ukrajině změnila život. S nadšením jsme tedy knihu zakoupili a prostudovali. 

Kniha a kurz vychází z tohoto verše: 

A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat , co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. (List Římanům 12:2)

Dovolím si z knihy citovat podstatné myšlenky knihy: 

 • Vaše mysl je po Bohu nejmocnější silou ve vesmíru. 
 • Svobodná vůle a svobodná volba jsou reálná, duchovní a vědecká fakta (Deuteronomium 30:19)
 • Vaše mysl (duše) stojí jednou nohou v bráně ducha a druhou v bráně těla. Prostřednictvím mysli můžete měnit mozek a v podstatě proměňovat obnovou své mysli (Římanům 12:2)
 • Svého ducha můžete rozvíjet skrze rozhodnutí učiněná v mysli a můžete se při tom nechat vést Duchem svatým (Galatským 2:20)
 • Mysl není ovládána tělem. Tělo je ovládáno myslí a mysl je nemocnější než tělo. Mysl je rozhodně víc než hmota. 
 • Nejste bezmocnou obětí biologie. 
 • Události a situace plně ovládnout nemůžete, ale můžete ovládat svoje reakce na tyto události a situace (Matouš 7:13-14, Galatským 6,7-8)
 • Když myslíte, tvoříte myšlenky. Myšlenky se v mozku stávají fyzikální substancí. „Proto tak jak člověk uvažuje ve svém srdci, takový je.“ (Přísloví 23:7)
 • Správné myšlení = správné volby = zdravé myšlenky; toxické myšlenky = toxická rozhodnutí = toxické myšlenky (Deuteronomium 30:19)
 • Máte vrozenou schopnost odstupu od sebe sama. Můžete sledovat svoje vlastní myšlenky a měnit je (Římanům 12:2, Korintským 10:5, Filipským 3:13-14).
 • Máte vrozenou schopnost, o čem je vhodné uvažovat, a také schopnost rozhodnout se tak myslet (Jozue 24:15, Kazatel 7:29, Izajáš 30:2)
 • Kdykoliv se ráno probudíte, máte v mozku k dispozici nové nezralé nervové buňky, jež se narodily přes noc. Jsou tu od toho, abyste je užívali moudře – abyste se zbavili špatných myšlenek a nahradili je novými (Pláč 3:23). Říká se tomu neurogeneze. 
 • Jste uzpůsobeni k tomu, abyste si rozpoznávali a volili správné věci k přemýšlení (Žalmy 139:14).
 • Jste stvořeni pro lásku. Strach je naučenou, nikoliv přirozenou reakcí (2: Timoteovi 1:7)
 • Disponujete myslí Kristovou (2. Korintským 2:16)
 • Jste stvořeni k obrazu Božímu (Genesis 1:27)

A nyní zásadní otázka pro každého křesťana: Proměňuješ svoji mysl?

Dr. Leaf popisuje jedenadvacetidenní plán detoxikace mozku  a protože z knihy nám nebyl úplně srozumitelný, sepsali jsme jednotlivé kroky do tohoto přehledu:

1. krok – shromažďování

Shromážděte svoje myšlenky, soustřeďte se na to, co vnímáte smysly, uvědomte si, jaké myšlenky to vyvolává, uvědomte si, jaká je doprovází emoce (neklid, strach, nejistota, tíha…), s jakými vzpomínkami se váží, jaká je reakce v těle – tuhnou nám ramena, zatínáme čelisti, začínáme se hrbit, těžkne nám hlava apod.. Každá toxická myšlenka, pokud ji neodmítneme hned, jakmile si ji uvědomíme, se propisuje do našeho myšlení, stává se námi a ovlivňuje nás dál. Prosíme Ducha Svatého, aby ukázal, se kterou toxickou myšlenkou máme začít.

Myšlení nemá imunitu – pokud něco špatného sníme, tak si naše tělo pamatuje, že nám po tom bylo špatně, pokud se příště setkáme se stejnou potravinou, vyplaví se vzpomínka, doprovází ji emoce a my se tomu jídlu vyhneme. Mozek takto nefunguje, pokud se objeví toxická myšlenka – Např. Nejsem k ničemu – a my ji neodmítneme, tak i když nám škodí a je pro nás nezdravá, příště přijde o to snadněji a příště ještě snadněji, až se stane naší součástí a bude pracovat proti nám.

U každé toxické myšlenky se můžeme rozhodnout, jestli ji necháme, aby se stala naší součástí.

2. krok – soustředěná reflexe

Filipským 4, 8: Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Jakmile si myšlenku uvědomíme, můžeme s ní svobodně pracovat a proměňovat ji, tak aby do našeho podvědomí sestoupila proměněná. Pokud ji nepozměníme, bude toxičtější než před tím. Součástí toho je představivost – můžeme si situaci, ve které selháváme, představit v mysli krok za krokem, jak jí procházíme vítězně. Stejně jako si operatér představuje krok za krokem, jak provede zákrok. Takto se nová myšlenka stává součástí našeho obnoveného myšlení, propojuje se s ostatními a je snazší, aby se projevila i navenek.

Pozor na chaotické víření myšlenek – potřebujeme svoji mysl zaměřovat. Když se chaotické myšlení objeví, pomůže mindfullness – obrácení k dechu, k vnímání těla, všech 5 pohromadě.

3. krok – zapisování

Zachycenou myšlenku je dobré rozpracovat v procesu psaní formou myšlenkové mapy, takto spolupracují obě hemisféry, je to lepší než lineární psaní textu v řádcích. Umožňuje nám to prozkoumat toxickou myšlenku do všech detailů – s čím vším je spojená, jak vznikla, co ji posiluje apod.

4. krok – přehodnocení 

V této fázi nastavujeme změnu, kterou chceme uskutečnit. Začínáme vytvářet nové zdravé myšlenky, které nahradí ty staré, toxické. Myšlenky vynesené do vědomé mysli jsou teď plastické a tvárné, jsou nestabilní. Můžeme takto přepisovat svoje vzpomínky, přenastavovat to, co jsme považovali za pravdu o sobě, o druhých, o světě kolem nás. Využijeme myšlenkovou mapu z předchozího kroku. Představujeme si výsledek a postupujeme hodně pomalu, máme na to 21 dní, nemusíme vše strhnout za jeden den. Díváme se na jednotlivé větve toxické myšlenky, na každou informaci a promýšlíme svoji reakci tak, aby byla zdravá, aby přinášela východisko a směřovala k životu v plnosti. Pronášíme do té oblasti Boží slovo – konkrétní verš, který ukazuje zdravé myšlení k naší oslabené oblasti. V myšlenkové mapě můžeme přepisovat, měnit, doplňovat, škrtat.

5. krok – aktivní dosažení

Zdravou myšlenku praktikujeme 7x každý den, aby se zautomatizovala a přepsala tu toxickou – mění se naše mluvení, naše činy. Praktickými změnami se rozvolňuje celý myšlenkový konstrukt a už nedrží tak pevně pohromadě. Předešlé kroky jsou důležité k tomu, abychom teď, v této fázi, mohli vykročit zdravě. Pokud bychom chtěli ty předchozí části přeskočit a vynechat, nebude to fungovat, protože naše nová zdravá myšlenka nebude v souladu se zbytkem našeho uvažování. Tento stav je pro mozek nepříjemný, a proto novou myšlenku neintegruje a odmítne.

 • Novou zdravou myšlenku je potřeba praktikovat 7x denně po dobu 21 dní, lépe přidat ještě dalších 2x 21 dní, aby se stala skutečně novou součástí našeho myšlení.
 • Soustřeďte se jen na jednu toxickou myšlenku a tu nahraďte jednou zdravou myšlenkou.
 • Celý proces je možné opakovat pro další toxickou myšlenku, kterou identifikujete, ale neodstraňujeme nikdy 2 najednou.

Kroky ke kurzu připravila Vlasta Pechancová, úvod připsal Vítek Pechanec
Jak čas dovolí, připíšeme další postřehy z této knihy a snad i svědectví z obnovené mysli. 

Kniha „Zapněte si mozek“ je k dispozici v naší knihovně k zapůjčení.